ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 91 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,721 รายเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางได้ที่หน่วยใกล้บ้าน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 91 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,721 รายเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางได้ที่หน่วยใกล้บ้าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 191 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,495 รายเสียชีวิตสะสม 94 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 91 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 10,721 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 69 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 22 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 20 ราย
และ เป็นบุคลากรสาธารณสุข 2 ราย) ใน 15 อำเภอ
– ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 835 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 16 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 8 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 8 ราย (สัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด/สัมผัสใกล้ชิดในชุมชน 6 ราย เป็นบุคลากรสาธารณสุข 2 ราย)
2. อำเภอเกษตรวิสัย 12 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 6 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 6 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 6 ราย)
3. อำเภอทุ่งเขาหลวง 11 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 11 ราย
4. อำเภอปทุมรัตต์ 8 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 6 ราย
ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด )
5. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 6 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 6 ราย
6. อำเภอโพธิ์ชัย 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 6 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย)

7. อำเภอเมยวดี 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา

8. อำเภออาจสามารถ 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
9. อำเภอเมืองสรวง 4 ราย เดินทางมาจาก จ.กรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย
10. อำเภอเสลภูมิ 4 ราย เดินทางมาจากชลบุรี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)
11. อำเภอโพนทอง 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย
12. อำเภอหนองอี 4 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
– ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)
13. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 3 ราย
14. อำเภอจังหาร 2 ราย เดินทางมาจาก จ.ระยอง มี ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา
15. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายเร่งรัดให้ฉีดวัคนในกลุ่ม 608 อันประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 90 เนื่องจากกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มเปราะบางเมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 จะมีการเจ็บปวยรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้ ไปใช้บริการฉีดวัคซีนได้ฟรี ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือที่หน่วยฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ หรือที่หน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกที่โรงพยาบาลในแต่ละอำเภอจัดเข้าไปให้บริการถึงหมู่บ้าน หาก
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 70 ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด-19ลงได้ และประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
ดังนั้นการฉีดวัคซีนของเราวันนี้จึงเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราเองและเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ ด้วย.
สำนักงานสารารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.sasuk101.net/’ 0 4351 1754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล