ร้อยเอ็ด… พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ”โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”

ร้อยเอ็ด…
พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ”โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2555 มี 6. เรื่อง ดังนี ข้อที่ 6. มอบหมายกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์และสร้างความตระหนักของ ทุกภาคส่วนในการด าเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานนำร่อง โดยขอให้ทุกกระทรวง ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ..
**วันนี้ 31 พ.ค.2562 ณ.ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ” ปีงบประมาณ 2562 จากภาครัฐ 78 หน่วยงาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 202 หน่วยงาน รวม 280 หน่วยงาน
***นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบ และเข้าใจมาตรการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พร้อมร่วมใจใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลดการใช้พลังงาน เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของรัฐบาล

ดำเนิน พรมไขยา/ถ่ายภาพ-รายงาน