ร้อยเอ็ด/… คำนาดีประกาศตนเองเป็นตำบลปลอดโควิด-19 ร้อยเปอร์เซ็นตร์ พร้อมจัดโครงการร่วมใจล้างหมู่บ้าน ทั้งตำบล

ร้อยเอ็ด/…
คำนาดีประกาศตนเองเป็นตำบลปลอดโควิด-19 ร้อยเปอร์เซ็นตร์ พร้อมจัดโครงการร่วมใจล้างหมู่บ้าน ทั้งตำบล

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 1 เพ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไชย พลเยี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อม ฝ่ายบริหาร สมาชิก สอ.บต /รพ.สต.2แห่ง/ กำนัน/ ผญบ/ อสม.ตำบลคำนาดีจำนวน 185 คน บูรณาการร่วมใจกันเดินแจกแผ่นพับสร้างการรับรู้แนวทางป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทำความสะอาด ฉีดพ่น กำจัดขยะรวม 13 หมู่บ้าน ของตำบลคำนาดี
สืบเนื่องจากวันที่ 26 มี.ค.2563 นายอําเภอโพนทอง ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออําเภอโพนทอง ได้ลงนามใน “ประกาศอําเภอโพนทอง” เรื่อง ภัยพิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

ออกประกาศสั่งปิด “ตำบลคำนาดี” ห้ามเข้า-ออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย
นายไชย พลเยี่ยม นายก อบต.คำนาดี กล่าวว่า จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบ 2 เท่าการฟักตัวแล้ว(หนึ่งเดือน)ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงถือเป็นเขตปลอดเชื้อโควิด-19.พร้อมจัดโครงการชาวตำบลคำนาดีเฝ้าระวังร่วมใจล้างมือก่อนเข้าบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจนเป็นสุขนิสัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน จะช่วยให้ท่านพ้นจากการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา(COVID-19

ดำเนิน พรมไชยา/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด