อบจ.เพชรบูรณ์ สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19

อบจ.เพชรบูรณ์ สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบ

พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ,ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์,คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง, และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรม
สำหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปรอทวัดไข้(ดิจิตอล) จำนวน 3,200 อัน ,น้ำยาฆ่าเชื้อ 384 ลิตร ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามมาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ต่อไป

—————————————-
ปรีชา ศรีบุปผา : ข่าว /ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์