ตนแบบที่ดี ….รองแม่ทัพภาคที่ 3 บรรยายอบรมเสนาสนเทศ กำชับ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน….

ตนแบบที่ดี ….รองแม่ทัพภาคที่ 3 บรรยายอบรมเสนาสนเทศ กำชับ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน….

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดเสนาสนเทศให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และกำลังพลที่มาช่วยราชการ พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายอบรมเสนาสนเทศกองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 252 นาย ณ อาคารศาสนสถาน กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ด้วยผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยกำลังพลในเรื่องสิทธิสวัสดิการ และการประพฤติปฏิบัติตนของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 จึงได้เน้นย้ำพร้อมมอบคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมทหาร มาในโอกาสนี้ด้วย