ร้อยเอ็ด…พิธีเปิดกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๒ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลอำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด…
พิธีเปิดกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๒ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลอำเภอโพนทอง *“หมายเหตุ :พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกีฬาเป็นปัจจัยสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถของประชาชนในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทย ขาดกลไกการพัฒนานโยบายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง….**วันนี้ 1 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น.นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่14 /2562 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 6 สี 1.สีชมพู ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 2.สีเขียว ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา 3.สีเหลือง หน่วยงานเทศบาล 4.สีส้ม องค์การบริหารส่วนตำบล 5.สีแดง หน่วยงานราชการ 6.สีขาวชมรมพ่อค้า/แม่ค้า อำเภอโพนทอง
***ในครั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจักการแข็งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 /2562 จัดให้มี กีฬา 5 ชนิด ประกอบไปด้วยฟุตบอล/วอลเลย์บอล/เซปักตะกร้อ/เปตอง/กีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน