จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวจัดงานเดินวิ่งปั่นจักรยาน เปิดมิติรับการเป็นจังหวัดแห่งกีฬา Sport City

จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวจัดงานเดินวิ่งปั่นจักรยาน เปิดมิติรับการเป็นจังหวัดแห่งกีฬา Sport City

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้อมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม (Sport for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) และจากมติที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 8/2561 ที่มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทวงพรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism), กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม (Sport for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) ให้จังหวัดเชียงรายบรรลุผลได้อย่างเด่นชัด

จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเซียงราย ภายใต้โครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมถ้ำหลวงดอยนางนอน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดมิติเมืองแห่งกีฬาของจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ ด้วยงาน “เดินปั่นวิ่งเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน”

โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ประกอบด้วยวิ่งเทรล ระยะทาง 12 ก.ม. วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 7 ก.ม. เดิน ระยะทาง 3 ก.ม. ปั่นจักรยาน เส้นทาง 52 ก.ม และจักรยานเสือภูเขา 32 ก.ม. ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬา (sport city) ประกอบด้วยการแข่งขันเปตอง และมวยไทย จากนั้น ในช่วงค่ำเป็นการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมจัดกิจกรรมตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน พร้อมงานวัฒนธรรมด้านโภชนาการขันโตกชาติพันธุ์

ตลอดงานมีการจัดนิทรรศการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม การจัดแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม นิทรรศการจากเทศบาลตำบลจันจว้า และของหน่วยงานต่างๆ (กลุ่มไทยยอง , ชนเผ่าชาติพันธุ์ , ปางควาย , ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน) การออกร้าน จำหน่าย แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ การสาธิต / สืบสาน งานวัฒนธรรมโดยกลุ่มภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และกาดมั่ว คัวแลง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงไม้เมือง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมตลอดวัน

ผลของการจัดกิจกรรมโครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่มชมดอบนางนอนในครั้งนี้ จะส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปิดมิติของกิจกรรมด้านการกีฬาในฐานะเมืองแห่งกีฬา เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตลอดทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าด้านการกีฬารวมทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และของจังหวัดเชียงราย ในการดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายที่กำหนดให้จังหวัดเชียงรายมีความปลอดภัย สะอาด และน่ายล จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา ตลอดทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งกีฬา ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/11/62