รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย

ร้อยเอ็ด/…
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย

เมื่อเวลา 19.00 นวันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพฯ ภายใต้แนวคิด “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใน 20 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งการแข่งขันเป็นระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับการศึกษาพิเศษ แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ กว่า 200 กิจกรรม อาทิ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนามการแข่งขันฯ ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในนามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทักษะชีวิต ไม่เน้นที่การแพ้ ชนะ แต่เน้นการพัฒนา

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน