สรรพสามิต จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลังปราบปรามจริงจังอุดช่องโหว่รายได้เข้าประเทศ

สรรพสามิต จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลังปราบปรามจริงจังอุดช่องโหว่รายได้เข้าประเทศ

วันนี้ ( 31 ม.ค. 63 ) การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นำโดย นายธีรัชย์ อัตนวานิชกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ศุลกากร ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้านขายส่งยาสูบในพื้นที่ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ ยสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูล รับแจ้งเบาะแส แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบุหรี่ผิดกฎหมายตลอดจนความร่วมมือในการบูรณาการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับราคาบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้บุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นมาก ส่วนบุหรี่ผิดกฎหมายมีราคาถูกเพียงชองละ 20-25 บาท ทำให้ผู้ค้ามีกำไรจากการจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุจูงใจให้มีการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ทั้งบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ ยสท. และบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากโดยมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำเป็นขบวนการรายใหญ่และกองทัพมด มีการลักลอบขนส่งหลายช่องทาง ทั้งทางรถยนต์ สื่อออนไลน์ และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทำให้ยอดการจำหน่ายบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลงและรัฐสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนมากในประการสำคัญบุหรี่ผิดกฎหมายไม่มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน อำนวยการ ติดตาม เร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ยสท. ได้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งทางอาญา ทางแพ่งและมีการนำคดีบุหรี่ผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินของ ปปง, และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้แจ้งเบาะแส ยสท. ได้สนับสนุนเงินรางวัลในการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ทั้งบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ ยสท. และบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย (บุหรี่เถื่อน) รวมถึงสนับสนุนเงินรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส โดยสามารณแจ้งเบาะแส และประสานงานได้ที่สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย โทรศัพท์ 0-2229-1434-7

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก