จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยมอญ ประจำปี พ.ศ.2563

จ.ราชบุรี/ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยมอญ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ณ วัดนครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง นายศักดิ์ชัย พิศาลผลเรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยมอญ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยนำเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญ ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยมอญ ซุ้มการสาธิตการทำอาหารมอญ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำมอญ อำเภอโพธาราม รำมอญ ฟ้อนประทีป อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รำลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม รำวงสองภาษาและการแสดงกลองยาว อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน