จังหวัดเชียงรายจัดประชุมขับเคลื่อนการกีฬาจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมขับเคลื่อนการกีฬาจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อประชุมหารือการบริหารการกีฬาของจังหวัดเชียงรายให้สอดรับกับการกำหรดให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City

การประชุมได้รับทราบ เรื่องสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ตากเกมส์ เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 จังหวัดแพร่
เรื่องการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องปฏิทินการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 -2563 เรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Sport City เรื่องการดำเนินงานเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณาโดยใช้แนวทางหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมเดินวิ่งประเภทถนนวิ่งตามภูมิประเทศ รวมทั้งการพิจารณาตราสัญลักษณ์ Chiangrai Sports City ที่มี 3 ส่วน ได้แก่ รูปช้างนิมิตความรุ่งเรือง สีม่วงวันประสติของพ่อขะนมังราย และธงพลิ้วไหวจิตแทนจิตวญญาณการเปป็นเมืองกีฬา ออกแบบโดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม จากขัวศิลปะเชียงราย ตรวจแบบโดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาและแนวทางในการนำมาปฏิบัติให้มีมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานสูงสุดอีกด้วย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้แสดงออกถึงความพร้อม ศักยภาพ และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดทั้ง การเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดทั้ง การส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างเสริมกลไกให้เติบโตก้าวหน้าไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/11/62