ร้อยเอ็ดมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนที่.อำเภอจังหาร

ร้อยเอ็ด/…
ร้อยเอ็ดมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนที่.อำเภอจังหาร

เมื่อวันที่ 25 พ.ย 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด. มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช 2562ให้กับให้นายสุรชัย แวดอุดม อายุ 48 ปี 150 ม.6 บ้านม่วงลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ในวงเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น)ตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพิธีมอบบ้านครั้งนี้จำนวนมาก
ทางอำเภอจังหารดำเนินการคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไร้ที่อยู่อาศัย โครงการสร้างบ้านกาชาดเฺฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เพื่อถวายความความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้มีความประพฤติดี

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน