ประกาศผลการตัดสินร้านนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563

ประกาศผลการตัดสินร้านนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563

เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ที่บริเวณเวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลในพิธีประกาศผลการตัดสินร้านนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองศิลปะ และกีฬา (City of Art and Sport City)” ซึ่งได้มีการออกตรวจเยี่ยมร้านนิทรรศการของส่วนราชการร่วมกันในนามกระทรวงจำนวน 11 กระทรวงและร้านนิทรรศการของอำเภอจำนวน 18 อำเภอ เพื่อให้คะแนนแล้วเมื่อวันที่ 26 และ 28 มกราคม 2563

โดยผลการตัดสินในประเภทส่วนราชการ อันดับที่ 1 ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 2 ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 ได้แก่ กระทรวงพลังงาน รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ส่วนผลการตัดสินในประเภทอำเภอ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอพาน รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเชียงของ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับ 3 ได้แก่ อำเภอแม่สรวย รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอดอยหลวงได้รางวัลชมเชยรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ทั้งนี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบป้ายรางวัลให้แก่กระทรวงและอำเภอที่ได้รับรางวัล เพื่อนำไปแสดงยังร้านนิทรรศการต่อไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/01/63