(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9

(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ขับเคลื่อนผ่าน 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้ร่วมจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว” ณ ลานพระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรค หลอดเลือดสมอง มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นโดยมีผู้ร่วมสมัครเดินวิ่ง จำนวน 2,000 กว่าคน

ด้าน นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้ โดยวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดให้ เป็น “วันอัมพาตโลก” เพื่อให้ประชากรโลก ได้ตระหนักรู้ถึงสาเหตุ อาการ การเข้าถึงการรักษา และระบบบริการทางการแพทย์สามารถสร้างระบบการการ เข้าถึงและช่วยเหลือได้ทันท่วงที และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ในวันนี้จะได้รับทราบพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจ และทรงเป็น แบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ที่สำคัญที่ทรงสนับสนุนด้านสุขภาพ ของทั้งสองพระองค์ และได้รับทราบความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำรงตนให้ปลอดภัยจากโรคนี้ พร้อมทั้งได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพดี ร่วมกัน.

ภาพข่าว : นายสุพจน์ บดินทร์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน