สสจ.นราฯ Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

นราธิวาส-ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สสจ.นราฯ Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ พรประสิทธ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยกระทรวง สาธารณสุขประกาศให้ปี “2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และได้ออกแบบวางแผนการ ดำเนินงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดจัด Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ในวันที่ 28 มกราคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้สูงอายุ

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ เชิงรุกในชุมชน จำนวน 4 จุด ตามเขตรับผิดชอบ โดยนราธิวาส โซน 1 จำนวน 2 จุด คือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จุดที่ 2 ณ โรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ โซน 2 คือ ณ หอประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ. จะแนะ และ โซน 3 คือ ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย
1.นิทรรศการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2.การคัดกรองความถดถอย 9 ด้านที่เป็นกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome) ประกอบด้วย 1.การเคลื่อนไหวร่างกาย 2.การขาดสารอาหาร 3.การมองเห็น 4.การได้ยิน 5.การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 6.ภาวะซึมเศร้า 7.ภาวะสมองเสื่อม 8.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และ 9.สุขภาพช่องปาก
3.ตรวจรักษาโรคที่เกิดจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ได้รับการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome) และปัญหาสุขภาพ
4.มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และฟันเทียม

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีประชากรผู้สูงอายุสามปีย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2566 จำนวน 82,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย” และมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งทางกายและจิตใจ มอบการบริการวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

โดยจากการคาดประมาณจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้รัฐบาลต้องปรับแผนงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมหลายด้าน อาทิ การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการเป็นสังคมสูงวัย การส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะทํางานด้านผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ได้รับบริการที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้น เพื่อให้“ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง” อันจะเป็นการสนับสนุนให้ทั้งครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิต และใช้ความเข้มแข็งทางสุขภาพ เป็นต้นทุนในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ อันนำไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศแข็งแรง” เพราะเมื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็น อย่างดี ลูกหลานในครอบครัวก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเป็นต้น

อย่างไรก็ตามการส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุนั้น จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจะดำเนินการกำกับติดตามการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับของขวัญปีใหม่อย่างทั่วถึง และได้รับการบริการที่เหมาะสมต่อสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป