นายอำเภอบ้านสร้าง #ร่วมส่งต่อที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อให้คนไทยมีบ้าน โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคาร ธอส. และ อบต.บางยาง

นายอำเภอบ้านสร้าง #ร่วมส่งต่อที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อให้คนไทยมีบ้าน โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคาร ธอส. และ อบต.บางยาง

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเช้าวันนี้ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เดินทางไปยัง ต.บางยาง เพื่อเยี่ยมบ้านที่ได้รับการซ่อม/สร้าง พร้อมร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัย รวมจำนวน 4 หลังคาเรือน ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ฯ ภายใต้การประสานงานจากทีม อบต.บางยาง นำโดย นายชัยชนะ นวลสุวรรณ นายก อบต.บางยาง และนายธวัส แสงสุข รองนายก อบต.บางยาง
สำหรับในปีงบประมาณ 2565 ต.บางยาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร ธอส. ในการสร้างบ้านจำนวน 1 หลัง เป็นมูลค่า 200,000 บาท และซ่อมแซมอีกจำนวน 3 หลัง หลังละ 50,000 บาท โดยมีทีมอบต.บางยางทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ชี้เป้าครัวเรือนยากจนที่เหมาะสมจะได้รับงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมระดมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมแรงกันซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ผู้เปราะบาง นอกจากนี้ ธนาคารธอส. ยังไม่เพียงแต่สนับสนุนงบประมาณในการซ่อม/สร้างแต่เพียงอย่างเดียว หากยังร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต ณ บ้านหลังใหม่ อีกด้วย โดยปัจจุบัน ต.บางยางได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากโครงการของธนาคาร ธอส. รวมบ้านหลังที่สร้าง จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 600,000 และซ่อมแซมปรับสภาพอีก 11 หลัง เป็นเงิน 550,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 1,150,000 บาท

นายอำเภอกล่าวว่าภาพรวมในปี 2565 นอกเหนือไปจากภาคีเครือข่ายระหว่าง อบต.บางยาง และธนาคาร ธอส. ที่ร่วมกันซ่อม สร้างบ้าน เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบางแล้ว อำเภอบ้านสร้างยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากไร้จากหลากหลายแหล่งงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี, โครงการบ้านพอเพียงชนบท ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), งบประมาณตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี รวมครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือในการซ่อม และสร้างบ้านในปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 171 ครัวเรือน คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4,335,000 บาท

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี