ร้อยเอ็ดสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย และดินถล่มพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 13 อำเภอ 82 ตำบล 649 หมู่บ้าน นาข้าว 88,921.25 ไร่ ประมง 46 ไร่

ร้อยเอ็ดสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย และดินถล่มพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 13 อำเภอ 82 ตำบล 649 หมู่บ้าน นาข้าว 88,921.25 ไร่ ประมง 46 ไร่

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายธนบดี ครองยุติ หน.สำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 043-512955สายด่วนนิรภัย 1784 Line @1784DDPM

รายงานสถานการณ์อุทกภัย สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565
ผลกระทบน้ำลันตลิ่ง จากลำน้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำเสียวใหญ่ ลำเตา และลำน้ำมูล ส่งผลให้น้ำเอ่อลันตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดลำน้ำ และทำให้พนังคันดินชำรุด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
รวม 13 อำเภอ 82 ตำบล 649 หมู่บ้าน นาข้าว 88,921.25 ไร่ ประมง 46 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม (ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 13 อำเภอ 82 ตำบล 649 หมู่บ้าน)

การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
1. จังหวัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทุกสัปดาห์
3. จังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดร้อยเอ็ด
4. การเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักกล/กำลังพล ของส่วนราชการ ปภ. อบจ. มทบ.27 อปท.
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด มูลนิธิ
5. การเตรียมศูนย์พักพิง โรงครัวพระราชทาน/โรงครัวหน่วยงานราชการ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 1 จุด (บ.หนองแค ม.8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร)
6. เตรียมการปฏิบัติของจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ประสานงาน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-0885730542-ข่าว