ทหารพราน 35 ร่วม โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง จัดโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ของเด็กนักเรียนและชุมชุน

💂👩‍🏫🙍 ทหารพราน 35 ร่วม โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง จัดโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ของเด็กนักเรียนและชุมชุน

กองร้อยทหารพรานที่ 3508 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัด กำลังพล ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง หมู่ 3 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยร่วมกันรดน้ำแปลงผักบุ้ง, ผักกวางตุ้ง รวมถึงให้อาหารหมูพันธุ์พื้นบ้าน และ เก็บผักกวางตุ้ง นำไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน จำนวน 8 กิโลกรัม เพื่อเสริมโภชนาการ คุณค่าทางอาหารให้นักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ดำเนินการมาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามการพัฒนาของโครงการมาโดยตลอด ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาต้นแบบ ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทุกกองทัพภาคอย่างต่อเนื่อง