จังหวัดแพร่ “การจัดงานประตูชัย..ไนท์มาร์เก็ต” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดให้เกิดความยั่งยืน ก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แพร่///

จังหวัดแพร่ “การจัดงานประตูชัย..ไนท์มาร์เก็ต” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดให้เกิดความยั่งยืน ก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2566 ณ บริเวณกาดเมกฮิมคือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน “ ประตูชัย…ไนท์มาร์เก็ต” โดยมี สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ มี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และหัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมเปิดงาน

สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ กล่าวว่า
การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมในทุก
วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยนำทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์เมืองแพรให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมภายในงาน “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น อาหารและสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องเงิน ผักปลอดสาร งานจักสาน ของ
ตกแต่งบ้าน, การจัดตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เช่น การจำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก งานสานกุ๊บ การสาธิตการย้อมผ้า เป็นต้น และ
นอกจากนี้จะยังมีกิจกรรมการประกวดอีกหลากหลายประเภทดังนี้ 1. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ประกวดร้องเพลง 2. วันที่ 5 มีนาคม 2566 ประกวดรำวงย้อนยุค 3. วันที่ 26 มีนาคม 2566 ประกวด Cover Dance 4. วันที่ 16 เมษายน 2566 ประกวดตีกลองบูชา

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามงบพัฒนาจังหวัดแพร่ตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน กิจกรรมหลัก พัฒนาอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยสรรค์สร้างพื้นที่วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ

แพร่…..รายงาน