จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6ตามยุทธศาสตร์สาเกตนคร ช่วงเน้นหนักระยะที่ 2 /ชมรมสื่อออนไลน์IT:nuk-0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6ตามยุทธศาสตร์สาเกตนคร ช่วงเน้นหนักระยะที่ 2

/ชมรมนสื่อออนไลน์IT:nuk-0817082129-

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเน้นย้ำประเด็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการให้ความสำคัญกับการข่าว และความรวดเร็วในการรายงานผู้บังคับบัญชา การเตรียมการจัดทำแผนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานข้อเท็จจริงกรณีมีเรื่องปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การป้องกัน การปราบปราม การฟื้นฟูและการบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ให้บังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกฉบับโดยเคร่งครัด และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สาเกตนคร ช่วงเน้นหนักระยะที่ 2

ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-