เหล่ากาชาดจังหวัดแม่อ่องสอน จัดพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ประจำ 2565

🛑เหล่ากาชาดจังหวัดแม่อ่องสอน จัดพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ประจำ 2565

========
🔻🔻🔻🔻
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 11.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ เป็นประธานในพิธีรางวัลสลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ประจำ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ตามที่ เหล่ากาซาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดหารายได้ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามพันธกิจ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย โดยในปีนี้ได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล จำนวน 80,000 ฉบับๆ ละ50 บาท และมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 150 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Revo Cap จำนวน 1 รางวัล คือ นายผะอบ บินสะอาด ที่อยู่ อ.สบเมย รางวัลที่ 2 รถจักยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 10 รางวัล คือ นายสุภาพ นุขนงคราญ ที่อยู่หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย, นายอำนวย สินทวีมงคล ที่อยู่ หมู่ 3 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม, นางปวริศา กาวิ ที่อยู่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย , นางสาวเสาวลักษณ์ สาธ ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม, นายทองดี ใฝ่ผลดี ที่อยู่หมู่ 9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง , นายนิกร แก้วโมรา ที่อยู่หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า , นางสาวศุภานันท์ เลิศผลานันท์ ที่อยู่ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, นายชรินทร์ จรรยาไพจิตร ที่อยู่หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า อ.ปาง,

นายธนกฤต ปันเจริญ ที่อยู่ ถ.รุ่งเรืองการค้า ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และนางสาวรัตนวดี ซารีวาร ที่อยู่ หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 5กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปแล้ว สำหรับรางวัลที่ 3 – 9 และเลขท้าย 3 ตัว ได้จ่ายให้ผู้ถูกรางวัลทันทีที่มาแสดงตัวขอรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน