จ.จันทบุรีประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2566 เบื้องต้นได้พิจารณา นายฐกร ค้าขายกิจธวัช เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2566

จ.จันทบุรีประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2566 เบื้องต้นได้พิจารณา นายฐกร ค้าขายกิจธวัช เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2566

วันนี้(16 มิ.ย.66)ที่ห้องประชุมทองทั่วชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตัวเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีทุกแห่ง คัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นพ่อตัวอย่าง ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนด อาทิ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก บุตร-ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประกอบสัมมาอาชีพโดยโดยสุจริตเป็นหลักฐาน

ไม่สนับสนุนทางทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เป็นต้น โดยปีนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จำนวน 1 รายได้แก่ นายฐกร ค้าขายกิจธวัช ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ อายุ 59 ปี และที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อนายฐกร ค้าขายกิจธวัช เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2566 ก่อนส่งผลการพิจารณาให้สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้พิจารณาต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก