กาฬสินธุ์เลือกตั้งปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุดใหม่ขอบคุณสมาชิกเข้มแข็ง

กาฬสินธุ์เลือกตั้งปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุดใหม่ขอบคุณสมาชิกเข้มแข็ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

พร้อมจัดเลือกตั้งประธานกรรมการและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2566-2567 ชุดใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ “ครูบุญหนา บุญเรือง”ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ขอบคุณมวลสมาชิกที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกด้วยดีเสมอมา
วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และคณะผู้บริหารสหกรณ์ ร่วมกับตัวแทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎ ระเบียบ ตามกฎหมายกำหนด

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกคน ทุกฝ่าย ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้น และ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกด้วยดีเสมอมา
นางบุญหนา กล่าวอีกว่า ภายหลังจากการจัดประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2565 เสร็จสิ้น ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ประจำปี 2566-2567 แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มีผู้ลงสมัคร 3 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งคือนายยรรยง คงภาษี