เปิดกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

เปิดกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านปลอดยาเสพติด29 มกราคม 2562 เวลา 1030 น
พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาเป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดจากยาเสพติด และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านสันทรายคลองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านนี้มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 120 กว่าปีเศษจำนวนกว่า 280 ครัวเรือน 1,000 กว่าคน มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำสวน และรับจ้างทั่วไปมีรายได้ครอบครัวต่อปีประมาณ 100,000 บาทเศษ

เคยเป็นหมู่บ้านที่ผ่านของยาเสพติดและมีประชากรบางส่วนที่ติดยาเสพติดซึ่งทางทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3205 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ส่วนแยก2 ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาฟื้นฟู ช่วยเหลือชาวบ้านในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้ว ราษฏรในหมู่บ้านได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จึงได้กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ในการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหมู่บ้านโดยใช้หลักชุมชนดูแลชุมชนใช้มาตรการตามกฏชุมชนเข้มแข็งเกิดมาตรการทางสังคมด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน

จากหน่วยงานราชการ ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3205 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ส่วนแยก2 ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืน ในทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประชาชนได้ร่วมในการปลูกผักสวนครัวผักตามรั้วเพาะเห็ดฯไว้กินเองที่เหลือแบ่งปันหรือขายซึ่งเป็นประโยชน์ในครัวเรือนที่ประหยัดรายจ่ายลงไปได้มาก

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว