จ.จันทบุรี ประชุมหารือเตรียมพร้อมป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมผลผลิตทุเรียน

จ.จันทบุรี ประชุมหารือเตรียมพร้อมป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมผลผลิตทุเรียน

จ.จันทบุรีประชุมหารือเตรียมพร้อมป้องกัน แก้ไข รับทราบปัญหา อุปสรรค การผลิต และการตลาดส่งออกทุเรียนซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) ที่ห้องประชุมเนินวงศ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมหารือความคืบหน้าการเตรียมพร้อมป้องกัน แก้ไข และรับทราบปัญหา อุปสรรค การผลิต และการตลาดส่งออกทุเรียนของเกษตรกรซึ่งการหารือครั้งนี้เป็นเวทีที่ 3 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือหน่วยงานราชการ สมาคม องค์กร ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยผลการหารือยังไม่ถือเป็นข้อสรุป ไม่เป็นข้อตกลง เป็นเพียงการหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่าน ๆ มา หารือวางแผนป้องกันเพื่อให้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว โดยที่ประชุมได้หารือ ครอบคลุมทุกเรื่อง อาทิ มาตรการรักษาคุณภาพของเกษตรกร / แนวทางวางมาตรการตั้งแต่การตัด เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งในวันเก็บเกี่ยว / มาตรการ และกติกาในการควบคุมมือตัด /

การเตรียมพร้อมด้านโลจิสติก การกระจายผลผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การขยายตลาดในต่างประเทศอื่น ที่นอกเหนือจากประเทศจีน การเตรียมการกระจายผลผลิตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่คาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรีจะให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมา การเตรียมการส่งออกที่ต้องอาศัยตู้คอลเทนเนอร์ที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับผลผลิตให้ทันท่วงที คล่องตัว เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สินค้าผลผลิตของเกษตรกรสามารถส่งออกไปยังตลาดปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกเหนือจากนี้ในฤดูกาลผลิตปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนที่จะส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในอินเดีย และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรต้องร่วมมือกันในการรักษาคุณภาพ ชื่อเสียงผลผลิตให้ผู้บริโภคประทับใจและมีความเป็นธรรม เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลผลิต

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก