สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการ พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”ให้กับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการ พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”ให้กับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

วันจันทร์ ที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานมอบหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ ซึ่งโครงการหลวงดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า
ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์เกิดความความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชวิตของชุมชน จึงได้พระราชทานหนังสือ

“เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”ให้จังหวัดเพื่อเป็นสื่อเผยแพร่นำความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสจึงได้พิจารณาพื้นที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 5 อำเภอ และหน่วยงานรับผิดชอบที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 หน่วยงานประกอบได้ 1) อำเภอรือเสาะ 2)อำเภอจะแนะ 3)อำเภอแว้ง 4)อำเภอสุคิริน 5)อำเภอศรีสาคร 6)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสและ 7)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นผู้แทนรับพระราชทานหนังสือและนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อนำหนังสือที่ได้รับไปปรับใช้ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน