ร้อยเอ็ด บ้านอีเตี้ย – สองพี่น้อง เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด บ้านอีเตี้ย – สองพี่น้อง เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 14.30 น. ที่ลานตลาดหนองสิม บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตําบลบึงนคร อําเภอธวชับุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด งานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านอีเตี้ย – สองพี่น้อง ตําบลบึงนคร ประจําปี 2566 โดยมี นายวันชัย ประชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลบึงนคร และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับงานบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ที่อยู่ในฮีต 12 คอง 14 โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้าน ซึ่งได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านหรือชุมชนใดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะตกถูกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอาหารเกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่อย่างผาสุก ปราศจากโรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ และจะจัดงานในห้วงเวลาเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี
ดังนั้นงานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านมาร่วมงานบุญบั้งไฟอยู่เสมอ ซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้าน บ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง หลังจากที่ห่างหายมานานถึง 10 ปี เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อของท้องถิ่นเกี่ยวกับตำนานการขอฝนจากองค์พญาแถน ซึ่งผูกพันกับการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน
และงานประเพณีบุญบั้งไฟยังแสดงออกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทบสร้างกุฏิสงฆ์รวมวัดละมัยบำรุง และจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ