พังงา/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดสัมนาเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พังงา/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดสัมนาเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดโครงการประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายประถม รัสมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวรายงานความเป็นมา มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดพังงาและระนอง ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง ผู้นำท้องถิ่น และ อสทล.จากจังหวัดพังงา, จังหวัดระนอง เข้าร่วมจำนวนมาก
นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า ในนามผู้จัดการประชุมสัมมนา “โครงการประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 การประชุมในวันนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก
การบำรุงรักษา

การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุน ตามมาตรา 16 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างเวทีการสื่อสารร่วมกัน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเชิงนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลระดับพื้นที่ ฐานข้อมูลระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชน