ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดวันสตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดวันสตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติจลงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดวันสตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมีนางนริตา ไตรสรณกุล ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษและนายชัยยงค์ ผ่องใส หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มสตรีในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พนักงานกองทุน และผู้แทนสตรีจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 450 คน มีกิจรรมประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 การเดินแบบผ้าไทย

โดยผู้แทนองค์กรสตรีทุกระดับจาก 22 อำเภอ การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ”บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศษฐกิจ สังคมและการเมือง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยของกลุ่มองค์กรสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ