จังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราโชบาย มาจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราโชบาย มาจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

//////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานตรวจความพร้อมและปล่อยยานพาหนะในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วย ผู้เข้ารับการตรวจสภาพความพร้อม และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเข้มแข็งและพร้อมเพรียง
การตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ด้วยการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย หลังจากประธานกระทำพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เป็นการตรวจความเรียบร้อยเป็นส่วนรวม ได้แก่ ตรวจสายการบังคับบัญชา ทั้งส่วนบังคับบัญชา ส่วนอำนวยการ และส่วนปฏิบัติการของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มณฑลทหารบกที่ 37 กองพันที่ 3 ของกรมทหารราบที่ 17 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประปาส่สนภูมิภาคสาขาเชียงราย การไฟฟ้าส่สนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงราย รวมทั้งสิ้น 43 หน่วย ต่อด้วยตรวจการติดต่อสื่อสาร และตรวจยานพาหนะ จำนวน 72 คัน หลังจากนั้น เป็นการตรวจความพร้อมเป็นบุคคล จำนวน 1,497 คน ต่อจากนั้น ประธานกล่าวให้โอวาท จบแล้ว เป็นการสวนสนามของขบวนยานยนต์เป็นเสร็จสิ้นพิธี

ภัยคุกคามที่สำคัญของประชาชนในขณะนี้ คือ ฉาตกภัย หรือภัยแห่งความแห้งแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานความห่วงใยและความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานพระราโชบายสำคัญคือให้รำขั้นตอนการสั่งการเมื่อครั้งเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง ที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา และเน้นให้ทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือร่วมใจ สามารถนำพาทุกภาคส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณมาดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ในระดับชุมชน และใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ด้วยการรวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะนำการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ให้ประชาชรมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน /////////////////