กองทุนแม่ของแผ่นดินฯร่วมพช.อ.เมืองเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบในอนาคต ที่หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

กองทุนแม่ของแผ่นดินฯร่วมพช.อ.เมืองเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบในอนาคต ที่หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางธัญธิตา วชิราวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, นางดวงใจ สมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองจ.เชียงใหม่ นายคำดี บุญสละ กำนันตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ นางพรชลี มีบุญ นว.พช.ชำนาญการและนายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง เข้าร่วมการอบรม พร้อมบรรยายประสบการณ์ ความรู้ให้แก่แกนนำหมู่บ้านที่เข้าอบรมตาม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้กับแกนนำหมู่บ้านฯ เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชูหลักของ “เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข” 3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน, ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ, ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ – ไกลและ “2 เงื่อนไข” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต, เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต คือสรุปรวบยอดของ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้เป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เดินหน้าพร้อมต่อยอดเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ อ.เมืองเชียงใหม่ต่อไป โดยมีแกนนำ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้. โดยจะได้มีการนำแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เข้าศึกษาดูงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นแบบเพื่อจะได้นำความรู้เพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว / ภาพ

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว / ภาพ