นราธิวาสบูรณาการ ทุกฝ่าย ตรวจเข้มแรงงานเรือประมงต่างด้าว พร้อมเฝ้าระวังโควิด -19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาสบูรณาการ ทุกฝ่าย ตรวจเข้มแรงงานเรือประมงต่างด้าว พร้อมเฝ้าระวังโควิด -19

วันนี้ 27 ม.ค.64 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด ประกอบด้วยศูนย์รักษาผลประโยชน์ทางทะเล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส สถานีตำรวจน้ำ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การใช้แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด ๑๙ ในเรือประมงทะเล โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาพบปะมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานที่มาร่วมตรวจเยี่ยมฯ คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน โดยเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้มงวดกรวดขัน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่

ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้มีการบูรณาการกำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลซึ่งถือว่าเราได้บูรณาการหน่วยงานสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ที่มาบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลทะเลอ่าวไทยในส่วนที่ในเขตรับผิดชอบของทะเลจังหวัดนราธิวาส และที่สำคัญในช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราก็ได้เพิ่มมาตรการอีกมาตรการหนึ่ง ในการที่จะดูแลแรงงานต่างด้าวหรือประมงที่ผิดกฎหมายเข้ามาทำความผิดกฎหมายเรายังได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นกรณีที่มีการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าว หรือเรือประมงที่นำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย การที่เราได้มีมาตรการ เช่น เพิ่มกวดขันในทางบกทางน้ำ

และมุ่งหวังว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนำแรงงานต่างด้าวผ่านทางเรือมา จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทีมออกมาลาดตะเวนเส้นทางน้ำ ในเขตรับผิดชอบเพื่อป้องกันจับกุมและดำเนินการคดีตามกฎหมาย เป็นการที่ช่วยป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดโควิด-19ในพื้นที่นราธิวาสเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุจากแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
สำหรับผลการตรวจเรือกลางทะเล จำนวน ๒ ลำ เป็นเรือประเภทอวนลากคู่ และอวนล้อมจับ จำนวน ๓๕ คน แรงงานรวมจำนวน สัญชาติไทย ๓ คน สัญชาติเมียนมา ๘ คน สัญชาติลาว – คน สัญชาติกัมพูชา ๒๔ คน และผลการตรวจเรือนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง การจัดเวลาพัก การจ่ายค่าจ้าง ไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ ไม่พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานการณ์ประมงปกติ พร้อมกันนี้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นพบว่านายจ้างและแรงงานทุกคนมีอุณหภูมิร่างกายปกติ