พ่อเมืองศรีสะเกษ!!เปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามชายแดนไทย-กัมพูชา

พ่อเมืองศรีสะเกษ!!เปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุต) และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านว้ฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นแหล่งค้าขายสินค้าอื่นของประชาชนในท้องถิ่นตามชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น การแสดงและการสาธิตทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตามชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนอยู่ดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
หลังจากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิหลวงปู่สรวง และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอภูสิงห์ เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาและนั่งบนหลังช้างทรรศนศึกษาบริเวณตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนาเปิดการท่องเที่ยวบนหลังช้างอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการท่องแนวชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์ ๔ ชนเผ่า คือเขมร กูย (ส่วย) ลาว และเยอ ซึ่งมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองโดยอำเภอภูสิงห์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีหลวงปู่สรวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การสงเสริมสนับสนุนให้มีการนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดแสดงถือเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกทางฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเปิดพื้นที่จำหน่ายนค้าวัฒนธรรม สินค้าของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการพัฒนาศักยภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยวิถีวัฒนธรรมการจัดตลาดวัฒนธรรม วัดไพรพัฒนา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีวัฒนธรรมงาม สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ฒนธรรมของศรีสะเกษ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในพื้นที่โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่โคคเด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาให้มีแต่สิ่งที่ดีงามในทุกด้าน เป็นเมืองที่มีแต่สิ่งดีๆ สมกับ คำที่ว่า “อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” หลังจากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุต) ก็จะได้หาแนวทางพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดตลาดวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ