ร้อยเอ็ดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปี 2562/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปี 2562

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (28 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ปกครองและเด็กพิการเข้าร่วม

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา

โดยได้เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ให้ได้รับการพัฒนสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562 มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ประทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการและเด็กออทิสติก จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 640,000 บาท

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ