จังหวัดจันทบุรี รับมอบป้ายเกียรติยศ เมืองกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2562

จังหวัดจันทบุรี รับมอบป้ายเกียรติยศ เมืองกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2562

ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) โดยมีนายปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา, นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมในพิธีเกียรติยศ และเกียติบัตรเมืองกีฬา ให้กับ จังหวัดต่างๆที่ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองกีฬา ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจันทบุรี โดยในส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดร.กาหลง เย็นจิตร ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายสมชาย สินวัต อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับมอบป้ายเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการจัดตั้งเมืองกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดจันทบุรี ก็ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา และมอบหมายให้ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ประสานงานร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยการนำของ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดร.กาหลง เย็นจิตร นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี อุกฤษฏ์ จรูญชัย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 พร้อมคณะ ได้เข้านำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการได้เสร็จสิ้นลง ปรากฏว่า จังหวัดจันทบุรี ได้รับการพิจารณา เป็นเมืองกีฬา ในกลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ ออกกำลังกาย และได้เข้ารับเกียรติบัตรเมืองกีฬาในวันนี้ ซึ่งจากการที่จังหวัดจันทบุรี ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองกีฬาแล้ว ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดจันทบุรีได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก