ชมรมครูเก่าสตรีศึกษาขับเคลื่อนสมาชิกและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ชมรมครูเก่าสตรีศึกษาขับเคลื่อนสมาชิกและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
เมื่อวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สวนอาหารเฮือนเฮาเฒ่าทะเล บ้านโนนเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชาตรี ชาปะวัง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 155คน เป็นคณะกรรมการ26คน ซึ่งเป็นคณะครูโรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ที่เกษียณอายุราชการ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยอดีต ผอ.ปรีชา คำภักดี และคณะ คณะกรรมการปัจจุบัน ประกอบด้วย อาทิ ที่ปรึกษานางประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผอ.สตรีศึกษา นายชาตรี ชาปะวัง อดีตผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา ประธานฯ รองประธาน3คนได้แก่ อดีตผอ.ดร.ปรีดา รำมะนา นายประสาร เรืองศรี อดีต รอง ผอ.สตรีศึกษา นายไพบูลย์ วงศ์คำจันทร์ เหรัญญิก นางวรีรัตน์ พันธุมะโน นายปรัชญา จันทร์เจริญ นายทะเบียน นายสุวัฒน์ อุทุม อดีตรองผอ.สตรีศึกษา เลขานุการ มีผู้บริจาคเนื่องในวันเกิด อาทิ นางลำพูน ศีรษะภูมิ เงิน 1,000 บาท นางอรพิศ ศรีประสม เงิน 1,000 บาท นายนรินทร์ สุ่มมาตย์ เงิน 1,000 บาท

กิจกรรมประกอบด้วย ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยสมาชิกฯที่เสียชีวิต 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูประทุม ปิวรัตน์ อดีต รอง ผอ.กนิษฐา แก้วปัญญา อดีตผอ.ฉัตร ภาคมฤค คุณครูบุญเสด็จ กมลภพ กิจกรรมชมรมฯในปีที่ผ่านมา มีการช่วยเหลือสมาชิก วันเกิด เจ็บ ป่วย เสียชีวิต และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ การแสดงมุทิตาจิตครูโรงเรียนสตรีศึกษาปีนี้ เกษียณอายุราชการ 10 คน การเงินของชมรมฯมีการเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการ งบดุล รายรับ 317,498.77 บาท รายจ่าย 87,750.00 บาท คงเหลือ 229,748.77 บาท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ต่างๆตามติที่ประชุม
พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีในการต้อนรับสมาชิกฯใหม่ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563และ ปี 2564 สังสรรค์เชื่อมความสามัคคีหลังปิดประชุม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว