ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมกลุ่มอาขีพแรงงานนวดพิการคุณภาพ

ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมกลุ่มอาขีพแรงงานนวดพิการคุณภาพ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพหมอนวดคนพิการบ้านถ้ำ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 และระดับ 2 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในปีงบประมาณ 2561-2562 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา จุดเด่นของกลุ่ม คือ การให้บริการนวดด้วยแรงงานนวดพิการคุณภาพ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่าการนวดถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัยเชื่อถือได้ แล้วยังได้สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการที่มีความมุ่งมั่น มานะพยายามพัฒนาฝีมือของตน จนมีฝีมือได้มาตรฐานเทียบเท่าพนักงานนวดที่เป็นคนปกติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จึงเป็นที่นิยมของผู้รับบริการ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้บูรณาการร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างกลุ่มอาชีพแรงงานพิการคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้พากลุ่มนวดคนพิการฯ ออกให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลาดประชารัฐ มที่เวียนจัดช่วงสุดสัปดาห์ภายในห้างท็อปส์พลาซ่าพะเยา ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพะเยา และห้างแมคโครสาขาพะเยา สำหรับเตียงนวด เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพนวดไทยและนวดฝ่าเท้า ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน กลุ่มอาชีพนวดคนพิการบ้านถ้ำได้ให้บริการนวดไทย

เพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ โดยมีจุดให้บริการของกลุ่มฯ หลัก 2 จุด คือ ศูนย์บริการคนพิการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ้ำ และโฮมสเตย์สายลมจอย ชุนชุนโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการนวดสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีรายได้สุทธิ ประมาณ 360-540 บาทต่อวัน แต่ถ้ามีนักท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ หรือลูกค้าวีไอพีมาใช้บริการนวดในห้องวีไอพี จะมีรายได้สุทธิสูงถึง 480-660 บาทต่อวัน (แบ่งรายได้เป็นผู้นวด 6 ส่วน รพ สต หรือศูนย์บริการคนพิการ 4 ส่วนเพื่อเป็นค่าน้ำมันหอมระเหย สมุนไพร ลูกประคบ ค่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าเครื่องปรับอากาศในกรณีห้องนวดแขกวีไอพี)