ร้อยเอ็ด… โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พัฒนาวัดสุวรรนาราม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย.!!

ร้อยเอ็ด…
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พัฒนาวัดสุวรรนาราม
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย.!!

วันพฤหัสบดีที่(27กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 09.30 น. ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลคำพอุง อำภอโพธิ์ชัยโดย พันตำรวจเอก กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัยจิตอาสาพระราทาน ผู้แทนภาคส่วนต่งๆ และพี่น้องประชาชนชาวอำภอโพธิ์ชัย ทุกท่านพระมหากษัตริย์” กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึง การแสดงออกถึงความกตัญญกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชาศัพท์”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ใน4สถาบัน ของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และพี่น้องประชาชน ชาวตำบลคำพอง,ตำบลโพธิ์ศรี ที่ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ ในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานกิจกรมจิตอาสาในวันนี้ จะประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณทุกท่าน ) ที่เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ ในการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น รวมถึงให้คำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดการปฏิบัติงานเป็นหลักบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการพระมหากษัตริย์” กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดที่สรารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

คณิต.ไชยจันทร์-บพิตร จำปา-กูลศักดิ์ แสงศักดิ์-ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว/รายงาน
สื่อจังหวัดร้อยเอ็ด