ร้อยใจรักเข้าแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างฝายเร่งด่วน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ร้อยใจรักเข้าแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างฝายเร่งด่วน
27กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น.
โครงการร้อยใจรักบ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะโดยนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการโครงการร้อยใจรักบ้านห้วยส้าน นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมคณะ รวมถึงนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ นายสมชิตร์ เงาส่อง กำนันตำบลสันต้นหมื้อ

 

และประธานผู้ใช้น้ำและกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำ ลำห้วยแม่นาวาง ที่มีปัญหาการใช้น้ำด้วยฝายบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 และฝายบ้านใหม่โพธิงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้พังลงและไม่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้เกษตรกรลุ่มฝาย จำนวนกว่า 400 ครัวเรือน 3,000กว่าไร่ใช้ในหน้าแล้งได้ เดือดร้อนกันติดต่อกันมาหลายปี ชาวบ้านเกษตรกรช่วยกันสร้างซ่อมทุกปี ก็ถูกน้ำในหน้าฝนกัดเซาะพังทุกปี พอถึงหน้าแล้งเก็บน้ำไม่ได้ โครงการร้อยใจรักบ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะโดยนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการโครงการร้อยใจรักบ้านห้วยส้าน นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้เข้ามารับทราบความเดือดร้อนและนำผู้นำทุกฝ่ายของตำบลสันต้นหมื้อ

 

ออกตรวจพื้นที่และพร้อมช่วยในการสร้างฝายทั้งสองฝายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการร้อยใจรักบ้านห้วยส้าน จักได้สนับสนุนและจัดซื้ออุปกรณ์ในการสร้างฝาย และให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนำกำลังประชาชนเกษตรกรผู้ใช้น้ำมาช่วยด้านแรงงาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ช่วยในสิ่งที่ยังขาดในบางส่วน โดยให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การสร้าง และในการบริหารใช้น้ำร่วมกัน โดยจะเริ่มลงมือสร้างโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายน2562 ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่