ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัด และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัด และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

วันนี้ (12 ส.ค.61) ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ ซึ่งในปีนี้จังหวัดลำพูน มีแม่ดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย และคณะกรรมการได้คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดลำพูน ได้แก่ นางเพ็ญศรี กันทะวัง เป็นแม่ดีเด่นระดับชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2561 และคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อีก 5 ราย ประกอบด้วย 1.นางสรัญพรณ์ พงค์ธนพันกร แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.นางจันทร์เพ็ญ กาปัญญา แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3.นางกาญจนา สุริยา แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4.นางลำดวน คำใจหนัก แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และ 5 นางพวงทอง สุภาษิต แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร
นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดลำพูน ได้แก่ นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ เป็นสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 และคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด อีก 4 ราย ได้แก่ 1. นางสาวอรพินธ์ อิกำเนิด 2. นางจันทร์ฉาย ยานะโค 3. นางอำนวยพร อินทพันธุ์ และ 4 นางรัตนา ฟูปางใต้โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้มอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ด้วย

นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ สตรี ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่นของจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน

……………………………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน