รองผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมสัมมนา เรื่อง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.):ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ทางออนไลน์

รองผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมสัมมนา เรื่อง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.):ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ทางออนไลน์

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดสัมมนา เรื่อง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.):ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดสัมมนา เรื่อง ” ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา

08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 402- 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งรัฐสภา) ในรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง Onsite และ Online เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต. ให้กรรมการ ศส.ปชต.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับรู้บทบาทหน้าที่เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกระดับ ครอบคลุมการทำงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั่วประเทศ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว