จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ กิจกรรมเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning /ชมรมสื่ออนไลน์IT/สมนึก-และคณะ/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ กิจกรรมเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning

/ชมรมสื่ออนไลน์IT/สมนึก-และคณะ/0817082129-


วันชัย ผวจ.รอ บรรจง นายก.ทม.ร้อยเอ็ดแถลงพร้อมจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่11เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ ระหว่าง7-11สคนี้/ชสอท.MOITC/สมนึก-ประธานและคณะ/0817082129-

เมื่อเย็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม;ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด แถลงข่าว ความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ระดับประเทศประจำปี 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ระดับประเทศประจำปี 2562 ในกิจกรรมการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning

พร้อมนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 140 2/2562 พร้อมการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งในด้านที่พัก,สถานที่จัดงาน,ความปลอดภัย,การจราจร,แหล่งท่องเที่ยวของที่ระลึก,สาธารณูปโภค,สาธารณสุข รวมถึงช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โทร 03511222 ต่อ131 และ 132 หรือ www.roietmunicipal.go.th,อีเมล:muni101@roietmunicipal.go.th

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-เราชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพราะเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาในระดับประเทศ ที่เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ทั้งด้านท้องถิ่นและต่างประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน เราได้ศึกษาเตรียมความพร้อม รองรับการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ให้เป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครกรุงเทพ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก เราพร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานร่วม 2 หมื่นคนในด้านต่างๆและได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 7 ส.ค. นี้ ซึ่งงานใจมีไปถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สถานที่จัดงานได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง,โรงแรมสาเกตุนคร,โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น,ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์,ลานสาเกตนคร,สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-วิเศษ-สุเทพ-คมกฤช-คณิต-บพิตร/0817082129-/รายงาน