กรมทหารพรานที่ 48 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 12 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

กรมทหารพรานที่ 48 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 12 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (25 มิถุนายน 2566 )เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 48 ครบรอบปีที่ 12 วันที่ 25 มิถุนายน 2566 จัดขึ้น เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล โดยมี พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48,อดีตผู้บังคับบัญชา, ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 ,ผู้บังคับหน่วยทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำในพื้นที่ และกำลังพลเข้าร่วมในพิธีฯ

โดยวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 48 ตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการจัดหน่วยทหารพราน สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ให้มีการจัดตั้งกรมทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังประจำพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ตั้งปกติ ณ บ้านเขาไคล ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปัจจุบันกรมทหารพรานที่ 48 มีภารกิจในการดูแลพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีกองบังคับการอยู่ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 คนปัจจุบันคือ พันเอก ภาคิน เกื้อกูล

สำหรับในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายฯ พิธีทางศาสนาอิสลาม การละหมาดฮายัต และการขอดุอาร์ให้กับหน่วยและกำลังพล รวมทั้งการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งมีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 56 นาย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จำนวน 494 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวต่อไป

โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้พบปะพูดคุยกับกำลังพล มวลชน และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และได้กล่าวชื่นชมว่า ทุกส่วนได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดูแลพื้นที่ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนมาโดยตลอด และขอให้รักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป พร้อมทั้งได้ร่วมกันรับชมการแสดงนางรำ จากกลุ่มแม่บ้านอำเภอสุไหงปาดี ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อีกด้วย