รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่าน นิเวศน์ หาญสมุทร์ เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

☆☆☆ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่าน นิเวศน์ หาญสมุทร์ เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ☆☆☆

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ. หอประชุมศูนย์ราชการ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาว นวรัตน์ เหลี่ยมไทย ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามของผู้จัดการประชุม เพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) กล่าวรายงาน ในที่ประชุม ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้จังหวัด ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดและเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดนำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไปโดยร่างแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวได้ผ่านการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา อำเภอ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เรียบร้อยแล้วในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา และได้นำเสนอต่อที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มาจากส่วนราชการหน่วยงานอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคประชาชนร่วมเข้าประชุมจำนวน ๒๕๐ ท่าน ทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เปรียบเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะกำหนดกรอบการพัฒนาของจังหวัดว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด บุคคล สำคัญที่จะช่วย กำหนดทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าจะต้องให้จังหวัดเป็นเช่นใดในอนาคตข้างหน้า ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ เพื่อความอยู่ดีกินดี มีความสุขของชาวเพชรบูรณ์ทุกคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ” มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศชาติต่อไป ในการร่วมประชุมในครั้งนี้ ท่านวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับฟัง พร้อมกับทีมงาน นิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นได้ว่า การพัฒนายุทธศาสตร์ครั้งนี้ คงเป็นที่น่าพอใจ ของชาวเพชรบูรณ์ต่อไป

….# ภาพ/ ข่าว ทีมงาน นิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม