นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 2/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 2/2562

 

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่นที่ 2/2562” ณ ห้องอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ประชารัฐทุกภาคส่วน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาบันหลักทางสังคม ทั้ง “บ้าน วัด โรงเรียน” จะต้องเป็นสถาบันหลักขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างจริงจัง จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด การดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม การติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิต ได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก การดำเนินงานมุ่งเน้นในเชิงคุณภาพ นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา ดำเนินการฯ ต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือ ผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ รูปแบบของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บัดนี้ การดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นมาตรฐานวิชาการ ประกอบด้วย การดูแลฟื้นฟู ทางกาย จิต สังคม และการบำบัด โดยทีมวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, สาธารณสุขอำเภอโพนทอง, โรงพยาบาลโพนทอง, สาธารณสุขอำเภอหนองพอก, โรงพยาบาลหนองพอก, สาธารณสุขอำเภอเมยวดี, โรงพยาบาลเมยวดี, สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโพธิ์ชัย, สถานีตำรวจภูธรโพนทอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และการฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มีผู้ผ่านการบำบัดตามหลักสูตรครบทุกคน
////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
เครดิต ภาพ ป.ธนภัทร
Tiger news Tv.101