จังหวัดจันทบุรีจัดประชุม มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จัดระเบียบที่พักโฮมเตย์ ขณะที่คลังจังหวัดมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจันทบุรีขอเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” แล้ว กว่า 30 ราย

จังหวัดจันทบุรีจัดประชุม มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จัดระเบียบที่พักโฮมเตย์ ขณะที่คลังจังหวัดมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจันทบุรีขอเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” แล้ว กว่า 30 ราย

วันนี้ ( 2 ก.ย.62 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี / สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ที่รับบาลมุ่งเน้นส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัว เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ยกระดับมาตรฐานธุรกิจด้านที่พัก รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่พักของชุมชน โฮมสเตย์ ให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้มแข็งในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาในจังหวัดจันทบุรีมีผู้นำอาคารมาให้บริการแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแห่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งกรณีเหล่านี้มีจำนวนหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานและภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้องจึงได้จัดประชุมให้ความรู้ขึ้นในวันนี้ พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะให้เป็นไปเพื่อความสงบ เรียบร้อย และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้รณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30 รายและจะเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ขณะที่ในส่วนของประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ได้ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับการสนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท โดยกำหนดจำนวนไว้ที่ 10 ล้านคน และต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตนเองภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค