“นักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร รวมใจผนึกกำลังสร้างกิจกรรมทำดีเพื่อประชาชนสังคมและสิ่งแวดล้อม”

“นักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร รวมใจผนึกกำลังสร้างกิจกรรมทำดีเพื่อประชาชนสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันเอก บรรยงค์ อิ่มสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้บริหารหลักสูตรผู้นำเมือง รุ่น 8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทางหลักสูตร ผนม.8 นำโดย ดร.ภณ ทัพพินท์กรณ์ ประธานรุ่น ผนม.8 พร้อมคณะกรรมการและนักศึกษาหลักสูตรได้ร่วมมือร่วมใจรวมพลังทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม โดยได้นำส่งมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เอสจี2 และสาธิตการใช้ ให้กับผู้แทนตลาดนัดจัตุจักร

เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานที่ เพื่อเป็นการลดมลพิษและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ให้ปลอดภัยกับประชาชน และเป็นการช่วยกันรักษ์โลก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีๆตลอดไปนานๆ โดยเริ่มจากตัวเราเอง และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อนกระตุ้นจิตสำนึกจากคนสู่คน คนสู่กลุ่ม คนสู่สังคม ให้ยั่งยืนต่อไป (จาก พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล นักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่ 8 (ผนม.8)

ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวและแถลงข่าว/ผู้ส่งข่าว ประสานงานสื่อมวลชน)