นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงานชมรม อาสาสมัครสาธาณรสุข

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงานชมรม อาสาสมัครสาธาณรสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสร้างการรับรู้ เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ให้ประชาชน อายุ ๑๕-๖๐ ปีได้เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมกองทุนฯ และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก!!!

วันนี้วันอังคารที่ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ เมื่อเวลา ๐๙.๕๙ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงานชมรม อาสาสมัครสาธาณรสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสร้างการรับรู้ เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ให้ประชาชน อายุ ๑๕-๖๐ ปีได้เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมกองทุนฯ และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ซึ่งมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ..เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน…
////////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน
วีระศักดิ์ จรบุรมย์ บก.ข่าวผู้จัดการทีมงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด