“ยโสธรเปิดอบรมเผยแพร่การเลือกตั้ง ส ส.”

“ยโสธรเปิดอบรมเผยแพร่การเลือกตั้ง ส ส.”ที่ห้องอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 25 กุมภาพันธ ์2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด”การอบรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส ส.”โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินการ นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ กระบวนการเลือกตั้งขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เครือข่ายพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สทธิโดยอิสระปราศจาคการครอบงำ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส ส.และตั้งเป้ารณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประธานกรรมการศูนย์ ศส ปชต.ผอ.กศน.ทุกอำเภอ ดีเจ.ประชาธิปไตย และหน่วยงานอื่นๆ มีผู้เข้าอบรมการเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 79. คน

//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า. ผู้สื่อข่าวยโสธร