นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา โดยร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย หาค่า HI CI และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมี คณะผู้บริหารจาก สสจ.พังงา เจ้าหน้าที่จาก สสอ.เมืองพังงา รพ.สต.นบปริง อสม.และผู้นำชุมชน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพังงา ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยสงสัย ไข้เลือดออก จำนวน 287 ราย เพศชาย 148 ราย เพศหญิง 139 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมือง 187 ราย รองลงมา คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง 26 ราย อำเภอท้ายเหมือง 25 ราย ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพังงา พบผู้สงสัยเป็นไข้เลือดออกทุกตำบล ตำบลที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือตำบลท้ายช้าง รองลงมาคือตำบลนบปริง ดังนั้น การจัดทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อจะได้ลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่